Pts

1 2
Abramov/Alimov 19 19
Bhatnagar/Pratheek K 21 21