Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Anyone's Legend 47.8k 7 1 1 0 0
FunPlus Phoenix 58.6k 10 10 3 1 1

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Anyone's Legend 15.9k 8 5 3 1 0
FunPlus Phoenix 21.6k 10 9 2 0 1
Anyone's Legend   FunPlus Phoenix FunPlus Phoenix
7 7
Kills
10 10
-5 -5
Gold
-5 -5
18 Assists 27

Player statistics

Name (Anyone's Legend) LevelK/D/AMinions
Hao Peng 12 0/4/6 142
Zhu De Zhang 15 2/1/2 260
Ming Zhang 11 1/3/5 36
Yu Hung Lu 13 2/2/3 249
Yi-Tang Huang 15 2/0/2 248
Name (FunPlus Phoenix) LevelK/D/AMinions
Ping Xiao-Hu 17 0/1/5 334
Yang Ling 14 2/2/6 165
Ming-Hang Fu 12 2/1/8 15
Tae-woo Kim 16 2/0/3 266
Wei Xiang Lin 14 4/3/5 266
Anyone's Legend   FunPlus Phoenix FunPlus Phoenix
8 8
Kills
10 10
-5 -5
Gold
-5 -5
14 Assists 19

Player statistics

Name (Anyone's Legend) LevelK/D/AMinions
Hao Peng 15 2/1/3 183
Zhu De Zhang 17 0/3/3 307
Ming Zhang 12 0/4/3 38
Yu Hung Lu 15 3/1/2 296
Yi-Tang Huang 17 3/1/3 285
Name (FunPlus Phoenix) LevelK/D/AMinions
Ping Xiao-Hu 18 7/0/1 379
Yang Ling 16 2/0/5 278
Ming-Hang Fu 13 0/2/8 26
Tae-woo Kim 17 1/3/2 323
Wei Xiang Lin 16 0/3/3 351

Events

 • Map 1 - 00:00:54 - 1st Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 1 - 00:05:48 - 1st Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:06:48 - 1st Dragon (HexTech) - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:06:53 - 2nd Dragon Spawned (Mountain)
 • Map 1 - 00:08:41 - 1st Rift Herald Slain - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:10:16 - 1st Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:12:01 - 2nd Dragon (Mountain) - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:12:09 - 3rd Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 1 - 00:12:13 - 2nd Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:15:31 - 2nd Rift Herald Slain - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:15:48 - 2nd Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:15:56 - 3rd Tower - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:17:05 - 3rd Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:17:07 - 4th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:17:11 - 5th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:17:16 - 4th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:17:39 - 3rd Dragon (Infernal) - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:17:41 - 4th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 1 - 00:19:53 - 5th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:22:21 - 6th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:22:26 - Race to 5 Kills - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:22:26 - 7th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:22:27 - 8th Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:22:35 - 9th Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:23:25 - 4th Dragon (Infernal) - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:23:30 - 5th Dragon Spawned (Infernal)
 • Map 1 - 00:25:13 - 10th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:25:16 - 1st Baron - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:25:37 - 6th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:25:56 - 7th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:26:33 - 8th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:26:50 - 11th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:26:51 - 12th Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:26:57 - 13th Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - 00:27:06 - 9th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:35 - 14th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:37 - 15th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:40 - Race to 10 Kills - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:40 - 16th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:49 - 1st Inhibitor - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:53 - 10th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:56 - 11th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 1 - 00:28:59 - 17th Kill - Anyone's Legend
 • Map 1 - Winner - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:00:00 - 1st Dragon Spawned (ChemTech)
 • Map 2 - 00:03:38 - 1st Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:06:20 - 1st Dragon (ChemTech) - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:06:25 - 2nd Dragon Spawned (HexTech)
 • Map 2 - 00:08:41 - 1st Rift Herald Slain - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:09:58 - 1st Tower - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:10:21 - 2nd Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:11:46 - 3rd Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:12:01 - 4th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:12:53 - 2nd Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:13:02 - 5th Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:13:40 - 3rd Tower - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:14:17 - 2nd Dragon (HexTech) - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:14:21 - 3rd Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:15:07 - 2nd Rift Herald Slain - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:15:19 - 6th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:15:32 - 7th Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:15:34 - Race to 5 Kills - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:15:34 - 8th Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:17:47 - 4th Tower - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:18:05 - 3rd Dragon (Cloud) - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:18:09 - 4th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:18:12 - 5th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:19:35 - 6th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:20:00 - 1st Baron Spawned
 • Map 2 - 00:23:13 - 4th Dragon (Cloud) - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:23:16 - 5th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:25:55 - 7th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:25:59 - 9th Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:26:38 - 1st Baron - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:26:42 - 10th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:28:20 - 8th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:28:27 - 9th Tower - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:28:33 - 10th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:28:37 - 11th Tower - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:29:09 - 5th Dragon (Cloud) - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:29:12 - 6th Dragon Spawned (Cloud)
 • Map 2 - 00:32:38 - 2nd Baron Spawned
 • Map 2 - 00:32:44 - 11th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:32:45 - 12th Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:32:55 - 13th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:32:57 - 14th Kill - Anyone's Legend
 • Map 2 - 00:33:01 - 15th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:04 - 16th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:11 - 17th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:30 - 1st Inhibitor - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:33 - Race to 10 Kills - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:33 - 18th Kill - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:42 - 12th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:44 - 13th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - 00:33:45 - 14th Tower - FunPlus Phoenix
 • Map 2 - Winner - FunPlus Phoenix

Extra

 • Best of Sets: 3