Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Gulevskiy 6 11 4 11 11
Vadim Gorchakov 11 9 11 3 3