Pts

1 2 3 4 5
Yuriy Rybakov 9 15 11 9 5
Andrey Nepochatov 11 13 9 11 11